tiistai 15. marraskuuta 2016

valtuuston kokous 15.11.2016
HAMINAN KAUPUNGIN VALTUUSTON KOKOUS 15.11.2015
TALOUSARVION 2017 KÄSITTELY

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Herra valtuuston puheenjohtaja, valtuuston jäsenet ja muut läsnäolijat

Aluksi tahdon kiittää talousarvion laatijoita hyvästä ja selkeästä talousarviokokonaisuudesta ja sen muotoilusta siten, että asiat ovat selkeästi esillä ja perusteltu.
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on huolestunut kaupungin väkiluvun laskusta ja väen ikääntymisestä kuten muutkin valtuustoryhmät. Väestötappio on siinä määrin korkea, että alamme olla yksi taantuvista kaupungeista. Toisaalta ikääntyneiden määrän lisääntyminen ei liene vain menoerä. Moni ikääntyvä on hyvässä kunnossa, pitää huolta itsestään ja osallistuu eri järjestöjen toimintaan sekä tuo oman verokortensa kaupungin kassaan. Hamina voisi olla ”ikääntyneiden Florida” tarjotessaan riittävät ja laadukkaat palvelut sekä mahdollisuudet aktiiviseen toimintaan.
Ikäjakauma paranee, kun löydämme keinot saada Haminaan lisää asukkaita, nuoria perheitä ja innovatiivisia yrittäjiä sekä uusia työpaikkoja. Tähän pyrittäneen vaikuttamaan sillä suurella investointipaketilla, joka on suunnattu tuleville vuosille. Lisäksi kaupunki panostaa uuden brändin luomiseen ja elinvoiman kasvattamiseen, johon lukeutuu myös Tervasaaren kehittäminen vetovoimaiseksi asuinalueeksi ja kaupunkikeskustan uudistaminen. Nämä molemmat ovat valtuustoryhmämme mielestä erittäin myönteisiä asioita.
Odotamme paljon Tervasaaren kehittämisestä. Alueelle on talousarvion mukaan tulossa puukerrostalojen kokeilukortteli ja 100:n puun Arboretum. Hienoa! Mitä muuta? Hienon puistoalueen lisäksi tarvitaan sellaista, mikä vetoaa nykyihmisiin. Monissa kaupungeissa pyritään huomioimaan myös esteettisyys ja taiteen tuomat mahdollisuudet. Näitähän me menemme maailmalle katsomaan aivan samoin, kun esimerkiksi Helsinkiin tullaan katsomaan Sibelius -monumenttia. Toinen tavoite vetovoimainen asuminen tukee oikein toteutettuna Tervasaaren kehittämistä ja tähän tulee tulevaisuudessa kiinnittää erityistä huomiota. Oivan lisän tähän tuo mahdollisesti tulevaisuudessa luotava Liikuntapuisto, josta Kokoomus teki oman valtuustoaloitteensa. Voisimme tehdä myös Taidepuiston, jossa olisi vaihtuvat taiteen näyttelyt. Olihan meillä tämä kuuluisa Sonni Tervasaaressa, joka herätti ansaittua huomiota.
Toinen myönteinen asia on kaupunkikeskustan uudistaminen. Valtuustoryhmänä puollamme Haminan kauppatorin uudistamista, jonka pohjana on valtuuston hyväksymä yleissuunnitelma. Lisäksi, kuten kaupunginhallitus ja KAKE totesivat käsitellessään kansalaisaloitetta, hyväksytyn yleissuunnitelman rakenteellisia yksityiskohtia voidaan tarkastella ja mahdollisesti toteuttaakin kuntalaisaloitteen pohjalta. Tämä onkin toteutumassa yhteistyöryhmän kautta, jossa myös torikauppiaat ovat edustettuina. Kaupungin omat arvot kuten yhteisöllisyys, asukaslähtöisyys ja avoimuus haastavat meidät päättäjät entistä suurempaan vuoropuheluun kuntalaisten kanssa. Asukkaiden kanssa on syytä käydä vuoropuhelua siitä, miten hyödyntäisimme keskustan kehittämisessä puiston ja vallit sekä, kuinka haastamme kehittämiseen mukaan myös torialueen ympärillä olevien kiinteistöjen omistajat. Ympäristö ja sen kauneus ovat kuitenkin kokonaisuus.
Haminassa siis investoidaan tulevaisuuteen Haminan elinvoimaa ja kasvua lisäämällä. Talousarviossa on paljon hyviä keinoja tämän toteutumiseksi. Vähemmälle keskustelulle on jäänyt peruspalvelut ja niiden kehittäminen ja/tai peräti säilyttäminen Haminassa. Puhutaan rakenteiden uudistamisesta. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä toivoo ja luottaa siihen, että kyse on todella uudistamisesta eikä vain toimintojen karsimisesta tai siirtämisestä toisen palvelutuottajan toteuttamaksi.
Asetimme tälle vaalikaudelle yhdeksi tavoitteeksi sen, että HOIKU (Kymen hoito- ja kuntoutuskeskus) säilyy Haminassa ja näin saadaan säilytettyä suuri määrä työpaikkoja. Tähän Haminan kaupunki onkin kiitettävästi panostanut (ja tämä tavoite tulee täyttymään): mutta toisaalta voidaan sanoa, että osin perusterveydenhuollon ja ikäihmisten palveluiden kustannuksella. Perusterveydenhuollon sisällön kehittäminen on ollut henkilöstön näkökulmasta toimintojen siirtämistä HOIKU:uun tai yhteistyön entisestään tiivistyessä todennäköisesti enenevässä määrin Kotkaan. Kunta ei ole jatkossa sote-palvelujen tuottaja, mutta tässä vaiheessa se on edunvalvoja siltä osin, mitä palveluja itse kuntaan jää ja missä määrin nykyiset julkisen sektorin perusterveydenhuollon palvelut tänä väliaikana jalostuvat kilpailukykyiseksi sote-yhtiöksi. Sama koskee myös sosiaalipuolen palveluja. Tähän panostukseen tarvitaan tukea niin kaupungin johtoryhmältä kuin hyvinvointipalveluiden palvelualueelta. Hoikussa on markkinoinnista vastaava suunnittelija, Kotkassa kuntoutus-koordinaattori. Voisiko Haminassakin olla oma sote-suunnittelija ja markkinoija, jotta olisimme tältäkin osin tasapuolisessa asemassa? Sote-uudistus tulee ja voi tuoda mukanaan paljon hyvääkin. Nyt on kyse siitä, miten kaupunki tukee ja auttaa omaa sosiaali- ja terveyspalvelua kehittymään niin, että se voi olla tulevaisuudessa yksi maakunnan palvelujen tuottaja Haminassa ja haminalaisille.
Ikäihmisten palveluissa on lähdetty hienosti kehittämään palvelutarjontaa kuten kuntoutusta, ulkoilua ja virkistystoimintaa kotiin. Ikääntyneet ihmiset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään ja tämähän on edullista kuntataloutta ajatellen. Toisaalta näemme hyvänä asiana sen, että Haminaan on rakenteilla Tervasaareen nykyisen Veteraanikodin tapaisia taloja, jossa palvelutarjonta tukee omatoimisuutta, itsenäistä asumista ja yhteisöllisyyttä, sillä ikääntyneetkin kaipaavat erilaisia asumismuotoja.
Pienoista huolta herättää talousarvion toimitiloja käsittelevässä kohdassa jo alustava toteamus, mitä tehdään tulevaisuudessa kaupungin sote-rakennuksilla, jos ne jäävät vaille käyttöä. Huolta kantaisin myös siellä olevasta henkilöstöstä. Miten tämä on yhdistettävissä siihen toteamukseen, että tavoittelemme monipuolisten lähipalvelujen säilymistä Haminassa? 

Muukin palveluverkko näyttää tulevan jälleen uuteen tarkasteluun. Osin tämä onkin perusteltua lapsimäärän vähentyessä. Meillä on kriteerit pienten koulujen osalta, mutta ei isompien koulujen osalta. Keskuskoulun ja Vilniemen koulun lakkauttamisen perusteena olivat sisäilmaongelmat ja ratkaisuksi tuli yhtenäiskoulun rakentaminen nimenomaan tämän alueen lapsille. Valtuutettuina saamme jälleen lukea lehdestä, että esille on nostettu Poitsilan koulu, joka tietääkseni on sisäilmaltaan kunnossa oleva koulu, mutta kaipaa tulevaisuudessa kunnon peruskorjauksen. Samoin lehdessä tuli julki Poitsilan ja Kannusjärven esikoulujen mahdollinen lakkauttaminen. Neljäntenä Neuvottoman koulu, jossa sisäilmakorjaukset eivät ole tuottaneet toivottua tulosta.  Aikaisemmissa keskusteluissa nämä eivät ole tulleet esille ja niiden lukeminen lehdestä on aina yhtä yllättävää. Olemme sulkeneet jo yhden terveen koulun ja nyt suunnittelemme seuraavan sulkemista. Mitkä ovatkaan sulkemisen kriteerit?


Nykyisessä haastavassa tilanteessa Haminan talousarvio on saatu ylijäämäiseksi. Se pitää kuitenkin sisällään käyttötalousosan rahoituksen ja henkilöstömitoituksen runsasta vähentämistä sekä palvelurakenteen selkää uudistamista, joka suurelta osin on myös palvelujen keskittämistä ja supistamista. Investointien määrä on suuri tulevina vuosina ja lisää lainamäärä asukasta kohden. Luotamme kuitenkin siihen, että tämän suunnitelmakauden jälkeen tilanne helpottuu. Talousarvio sisältää paljon sitä niin kutsuttua uudistamisen ”pöhinää”, joka on hyvä asia. Otetaan mukaan myös julkiselle sektorille sopivaa yrittäjyyttä joka pitää sisällään avoimuutta, monipuolista sivistystä, leikkimielisyyttä ja rohkeutta kuten Seutufoorumissa taannoin tuotiin esille.

Esitys:
Haminan Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä ei tässä vaiheessa tee muutosesityksiä esitettyyn talousarvioon.

Unkari "kantona kaskessa"

  Suomi on osa EU:n yhteisöä ja hyvä niin. Emme enää selviäisi yksin Venäjän kyljessä. Maailma on muuttunut todella paljon ja niin myös Venä...