tiistai 15. marraskuuta 2016

valtuuston kokous 15.11.2016
HAMINAN KAUPUNGIN VALTUUSTON KOKOUS 15.11.2015
TALOUSARVION 2017 KÄSITTELY

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Herra valtuuston puheenjohtaja, valtuuston jäsenet ja muut läsnäolijat

Aluksi tahdon kiittää talousarvion laatijoita hyvästä ja selkeästä talousarviokokonaisuudesta ja sen muotoilusta siten, että asiat ovat selkeästi esillä ja perusteltu.
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on huolestunut kaupungin väkiluvun laskusta ja väen ikääntymisestä kuten muutkin valtuustoryhmät. Väestötappio on siinä määrin korkea, että alamme olla yksi taantuvista kaupungeista. Toisaalta ikääntyneiden määrän lisääntyminen ei liene vain menoerä. Moni ikääntyvä on hyvässä kunnossa, pitää huolta itsestään ja osallistuu eri järjestöjen toimintaan sekä tuo oman verokortensa kaupungin kassaan. Hamina voisi olla ”ikääntyneiden Florida” tarjotessaan riittävät ja laadukkaat palvelut sekä mahdollisuudet aktiiviseen toimintaan.
Ikäjakauma paranee, kun löydämme keinot saada Haminaan lisää asukkaita, nuoria perheitä ja innovatiivisia yrittäjiä sekä uusia työpaikkoja. Tähän pyrittäneen vaikuttamaan sillä suurella investointipaketilla, joka on suunnattu tuleville vuosille. Lisäksi kaupunki panostaa uuden brändin luomiseen ja elinvoiman kasvattamiseen, johon lukeutuu myös Tervasaaren kehittäminen vetovoimaiseksi asuinalueeksi ja kaupunkikeskustan uudistaminen. Nämä molemmat ovat valtuustoryhmämme mielestä erittäin myönteisiä asioita.
Odotamme paljon Tervasaaren kehittämisestä. Alueelle on talousarvion mukaan tulossa puukerrostalojen kokeilukortteli ja 100:n puun Arboretum. Hienoa! Mitä muuta? Hienon puistoalueen lisäksi tarvitaan sellaista, mikä vetoaa nykyihmisiin. Monissa kaupungeissa pyritään huomioimaan myös esteettisyys ja taiteen tuomat mahdollisuudet. Näitähän me menemme maailmalle katsomaan aivan samoin, kun esimerkiksi Helsinkiin tullaan katsomaan Sibelius -monumenttia. Toinen tavoite vetovoimainen asuminen tukee oikein toteutettuna Tervasaaren kehittämistä ja tähän tulee tulevaisuudessa kiinnittää erityistä huomiota. Oivan lisän tähän tuo mahdollisesti tulevaisuudessa luotava Liikuntapuisto, josta Kokoomus teki oman valtuustoaloitteensa. Voisimme tehdä myös Taidepuiston, jossa olisi vaihtuvat taiteen näyttelyt. Olihan meillä tämä kuuluisa Sonni Tervasaaressa, joka herätti ansaittua huomiota.
Toinen myönteinen asia on kaupunkikeskustan uudistaminen. Valtuustoryhmänä puollamme Haminan kauppatorin uudistamista, jonka pohjana on valtuuston hyväksymä yleissuunnitelma. Lisäksi, kuten kaupunginhallitus ja KAKE totesivat käsitellessään kansalaisaloitetta, hyväksytyn yleissuunnitelman rakenteellisia yksityiskohtia voidaan tarkastella ja mahdollisesti toteuttaakin kuntalaisaloitteen pohjalta. Tämä onkin toteutumassa yhteistyöryhmän kautta, jossa myös torikauppiaat ovat edustettuina. Kaupungin omat arvot kuten yhteisöllisyys, asukaslähtöisyys ja avoimuus haastavat meidät päättäjät entistä suurempaan vuoropuheluun kuntalaisten kanssa. Asukkaiden kanssa on syytä käydä vuoropuhelua siitä, miten hyödyntäisimme keskustan kehittämisessä puiston ja vallit sekä, kuinka haastamme kehittämiseen mukaan myös torialueen ympärillä olevien kiinteistöjen omistajat. Ympäristö ja sen kauneus ovat kuitenkin kokonaisuus.
Haminassa siis investoidaan tulevaisuuteen Haminan elinvoimaa ja kasvua lisäämällä. Talousarviossa on paljon hyviä keinoja tämän toteutumiseksi. Vähemmälle keskustelulle on jäänyt peruspalvelut ja niiden kehittäminen ja/tai peräti säilyttäminen Haminassa. Puhutaan rakenteiden uudistamisesta. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä toivoo ja luottaa siihen, että kyse on todella uudistamisesta eikä vain toimintojen karsimisesta tai siirtämisestä toisen palvelutuottajan toteuttamaksi.
Asetimme tälle vaalikaudelle yhdeksi tavoitteeksi sen, että HOIKU (Kymen hoito- ja kuntoutuskeskus) säilyy Haminassa ja näin saadaan säilytettyä suuri määrä työpaikkoja. Tähän Haminan kaupunki onkin kiitettävästi panostanut (ja tämä tavoite tulee täyttymään): mutta toisaalta voidaan sanoa, että osin perusterveydenhuollon ja ikäihmisten palveluiden kustannuksella. Perusterveydenhuollon sisällön kehittäminen on ollut henkilöstön näkökulmasta toimintojen siirtämistä HOIKU:uun tai yhteistyön entisestään tiivistyessä todennäköisesti enenevässä määrin Kotkaan. Kunta ei ole jatkossa sote-palvelujen tuottaja, mutta tässä vaiheessa se on edunvalvoja siltä osin, mitä palveluja itse kuntaan jää ja missä määrin nykyiset julkisen sektorin perusterveydenhuollon palvelut tänä väliaikana jalostuvat kilpailukykyiseksi sote-yhtiöksi. Sama koskee myös sosiaalipuolen palveluja. Tähän panostukseen tarvitaan tukea niin kaupungin johtoryhmältä kuin hyvinvointipalveluiden palvelualueelta. Hoikussa on markkinoinnista vastaava suunnittelija, Kotkassa kuntoutus-koordinaattori. Voisiko Haminassakin olla oma sote-suunnittelija ja markkinoija, jotta olisimme tältäkin osin tasapuolisessa asemassa? Sote-uudistus tulee ja voi tuoda mukanaan paljon hyvääkin. Nyt on kyse siitä, miten kaupunki tukee ja auttaa omaa sosiaali- ja terveyspalvelua kehittymään niin, että se voi olla tulevaisuudessa yksi maakunnan palvelujen tuottaja Haminassa ja haminalaisille.
Ikäihmisten palveluissa on lähdetty hienosti kehittämään palvelutarjontaa kuten kuntoutusta, ulkoilua ja virkistystoimintaa kotiin. Ikääntyneet ihmiset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään ja tämähän on edullista kuntataloutta ajatellen. Toisaalta näemme hyvänä asiana sen, että Haminaan on rakenteilla Tervasaareen nykyisen Veteraanikodin tapaisia taloja, jossa palvelutarjonta tukee omatoimisuutta, itsenäistä asumista ja yhteisöllisyyttä, sillä ikääntyneetkin kaipaavat erilaisia asumismuotoja.
Pienoista huolta herättää talousarvion toimitiloja käsittelevässä kohdassa jo alustava toteamus, mitä tehdään tulevaisuudessa kaupungin sote-rakennuksilla, jos ne jäävät vaille käyttöä. Huolta kantaisin myös siellä olevasta henkilöstöstä. Miten tämä on yhdistettävissä siihen toteamukseen, että tavoittelemme monipuolisten lähipalvelujen säilymistä Haminassa? 

Muukin palveluverkko näyttää tulevan jälleen uuteen tarkasteluun. Osin tämä onkin perusteltua lapsimäärän vähentyessä. Meillä on kriteerit pienten koulujen osalta, mutta ei isompien koulujen osalta. Keskuskoulun ja Vilniemen koulun lakkauttamisen perusteena olivat sisäilmaongelmat ja ratkaisuksi tuli yhtenäiskoulun rakentaminen nimenomaan tämän alueen lapsille. Valtuutettuina saamme jälleen lukea lehdestä, että esille on nostettu Poitsilan koulu, joka tietääkseni on sisäilmaltaan kunnossa oleva koulu, mutta kaipaa tulevaisuudessa kunnon peruskorjauksen. Samoin lehdessä tuli julki Poitsilan ja Kannusjärven esikoulujen mahdollinen lakkauttaminen. Neljäntenä Neuvottoman koulu, jossa sisäilmakorjaukset eivät ole tuottaneet toivottua tulosta.  Aikaisemmissa keskusteluissa nämä eivät ole tulleet esille ja niiden lukeminen lehdestä on aina yhtä yllättävää. Olemme sulkeneet jo yhden terveen koulun ja nyt suunnittelemme seuraavan sulkemista. Mitkä ovatkaan sulkemisen kriteerit?


Nykyisessä haastavassa tilanteessa Haminan talousarvio on saatu ylijäämäiseksi. Se pitää kuitenkin sisällään käyttötalousosan rahoituksen ja henkilöstömitoituksen runsasta vähentämistä sekä palvelurakenteen selkää uudistamista, joka suurelta osin on myös palvelujen keskittämistä ja supistamista. Investointien määrä on suuri tulevina vuosina ja lisää lainamäärä asukasta kohden. Luotamme kuitenkin siihen, että tämän suunnitelmakauden jälkeen tilanne helpottuu. Talousarvio sisältää paljon sitä niin kutsuttua uudistamisen ”pöhinää”, joka on hyvä asia. Otetaan mukaan myös julkiselle sektorille sopivaa yrittäjyyttä joka pitää sisällään avoimuutta, monipuolista sivistystä, leikkimielisyyttä ja rohkeutta kuten Seutufoorumissa taannoin tuotiin esille.

Esitys:
Haminan Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä ei tässä vaiheessa tee muutosesityksiä esitettyyn talousarvioon.

torstai 4. helmikuuta 2016

valtuuston kokous 26.1.2016
Haminan kaupunginvaltuuston kokous 26.1.2016

§3             LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOJAON
                      PERUSTEIKSI
Valtuuston puheenjohtaja, valtuuston jäsenet ja muut läsnäolijat.
Henkilökohtaisena näkemyksenäni tuon esille seuraavaa:
§ 3 Pitää sisällään varsin paljon asiaa liittyen itsehallintoalueiden valtaan ja vastuuseen sekä myös valtiovallan tietynlaiseen vallan keskittämiseen. Loppujen lopuksi kaupunginvaltuustolta ei kysytä muuta kuin sitä, mihin maakuntahallinnon pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa ja mikä on toivottu tuleva yhteistyönsuunta (meillä siis HUS).
Näitäkään meidän ei tarvitse kuntana itse pohtia, sillä päätös on jo tehty maakuntatasolla siellä olleiden kaikkien kuntien edustajien yhteistyönä. Päätös on jo siis tehty ja nuijan kopautusta vaille eli Kymenlaakson kunnat antavat yhteneväisen lausunnon, joka on meillä kaikilla tiedossa. Hallinto Kouvolaan ja Sote-palvelut pääasiassa Kotkaan. Tällä tarkoitan erikoissairaanhoitoa ja tulevaisuudessa myös akuuttia perusterveydenhuollon tasoa, kunhan Hyvinvointipuiston rakentaminen alkaa. En ota kantaa, onko tämä hyvä vai huono asia Haminan näkökulmasta. Sen näyttää aikaa.
Palvelut tulevat keskittymään ja voi vain hahmotella mielessään, miten Haminan sairaalanmäelle tulee tapahtumaan, kun kunnat eivät enää itse saa tuottaa omia palveluja, vaan niistä vastaa valtio ja itsehallintoalueet kilpailutuksineen. Miten työpaikat tulevat säilymään? Tavoitehan on säästää 3 miljardia euroa ja valtioneuvosto tekee keskitetysti järjestämispäätökset siitä, miten itsehallintoalueet sote-palvelut järjestävät. Tuotantoa siis johtavat ammattijohtajat eivät alan asiantuntijat ja itsehallintoalue järjestää palvelut annettujen raamien puitteissa. Nämä muutokset eivät tapahdu todennäköisesti tässä ensi vaiheessa, mutta tulevaisuudessa Haminalla on melkoinen haaste puolustaa omia lähipalvelujaan osana suurta kokonaisuutta. Nyt jos koskaan olisi aika suunnitella myös niitä kohtuuhintaisia kuljetuspalveluja, jotka mahdollistavat kaikille kuntalaisille mahdollisuuden päästä palvelujen ääreen.
Olin kuuntelemassa SOTE-keskustelua Kotkan kirjastolla ja jotensakin tulin siihen käsitykseen (sote-keskustelun lisäksi) että, kun Kokoomus ajoi viime hallituskaudella suuria kuntia/kaupunkeja, joita paljon vastustettiin. Nyt olemme menossa toista kautta eli Keskustan maakuntahallinnon kautta näihin suuriin kuntiin, jossa olemassa olevat kunnat päättäjineen tulevat toimimaan , voisiko sanoa, kuin kaupunginosalautakunnat. Vaikea arvioida kauanko menee siihen, että Suomessa on 20 suurkaupunkia/kuntaa? Aika paljon kunnan päätöksenteosta ja valtuuksista SOTE:n lisäksi tulevat kuitenkin siirtymään monitoimialaisiin itsehallintoalueisiin.
Tulevaisuuden kuntaa ja sen tehtäviä mietitään paljon. Keskeistä tulee olemaan myös se rahoituksen pohja, jolla näitä kuntalaisten hyvinvointiin, työpaikkojen ja elinvoiman synnyttämiseen liittyviä ydintehtäviä voidaan toteuttaa. Kokonaisveroastehan ei saa nousta eikä työn verotus kiristyä.
Me tarvitsemme tulevaisuudessa yhteistyötä eri kuntien kesken tässä maakunnassa ja toivoa sopii, että nähtäisiin rikkautena myös kuntien tietynlainen erilaisuus sekä niissä toimivat lähipalvelut. Näin tuskin käy, mutta nythän me tarvitsemme sitä paljon esille tuotua HAMINA HENKEÄ, jotta toimisimme kaupunkimme asukkaiden edunvalvojina näissä tulevissa yhteistyöneuvotteluissa, jotka ovat jo käynnistyneet.

Vapaa sana

Aikaa tänne glogin sivun kirjoitteluun on mennyt lähes vuosi. Enemmän on tullut käytettyä tuota Facebookia. Eduskunta vaalit tulivat ja menivät. Kuntavaalit todennäköisesti siirtyvät vuoden 2017 syksyyn. Tulevien itse hallintoalueiden vaalit tullevat sitten samaan aikaan. No, samat kasvot tulevat esille molemmissa vaaleissa, osa todennäköisesti myös istuvia kansanedustajia. Onko hyväksi se, että eri päätöksenteko tasoilla päätöksiä tekevät samat henkilöt.
Kansalaiset toki viime kädessä päättävät, ketä päättäjiä mihinkin päätöksentekotasolle tulee. Pohdin vain sitä, miksi me helposti äänestämme samaa henkilöä joka paikkaan? Onko vaarana, että päätöksentekokin keskittyy liikaa tietyille henkilöille?
Sote- uudistus on tulossa ja tulee keskittämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja entisestään. Se ei olsi ongelma, jos vain kulkeminen näihin "keskuksiin" on joustavaa ja edullista. Nythän kaikki kallistuu, niin matkat kuin palvelutkin. palvelumaksuihin tuli tänä vuonna roimat korotukset eli noin 30%. Pienituloisilla voi kohta tulla jo raja vastaan, onko varaa käyttää palveluja. Me haemme sosiaali- ja terveyspalveluissa sitä, että kaikki saavat palvelut oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja saman tasoisina. Miten tämä käytännössä toteutuu, jos palvleut ovat kaukana ja liian kalliita käyttää. Näyttää siltä, että tuloerot ja muutkin erot eri väestöryhmien kesken ovat kasvamassa ja suurin osa hyväksyy ne annettuna totuutena.

Unkari "kantona kaskessa"

  Suomi on osa EU:n yhteisöä ja hyvä niin. Emme enää selviäisi yksin Venäjän kyljessä. Maailma on muuttunut todella paljon ja niin myös Venä...